سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات فقهی حقوقی امام خمینی (ره) قوّه قضاییه 
محقق 
1380/01/01 
1381/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
بنیاد دایره المعارف اسلامی ـ دانشنامه جهان اسلام 
تدوین و ارزیابی مقالات 
 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
محقق 
1382/01/01 
ادامه دارد 
پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه یزد 
مدرس 
1381/07/01 
 
حقوق 
تدریس 
دانشگاه آزاد میبد 
مدرس 
1381/07/01 
 
حقوق و فقه 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
دروس حقوقی 
تدریس 
دانشگاه حضرت معصومه قم 
مدرس 
 
 
حقوق تجارت